<head><title>SWIETARITA.pl | Ksiga Intencji Zw. Rity z Cascia</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2" /> </head> <body background="bg.jpg"> <center><table> <tr><td><a href="http://www.swietarita.pl"><img src="logo.png" style="margin-top: 25px; margin-bottom: 25px;"><img src="swritagl.jpg" style="margin-top: 25px; margin-bottom: 25px;"></a></td></tr> </table> <table width="1200"> <tr> <td width="250" valign="top"><font size="5" face="verdana" color="#000000"><b>Menu</font></br></br> <font size="4" face="verdana"><a href="index.html" style="text-decoration: none"><font color="#000000">STRONA GAWNA</font></a></b></br></br> <a href="oswietejricie.html" style="text-decoration: none"><font color="#000000">{yciorys [w. Rity</font></a></br> <a href="cudailaski.html" style="text-decoration: none"><font color="#000000">Cuda i Baski</font></a></br> <a href="http://www.pustelniczy.pl" target="_blank" style="text-decoration: none"><font color="#000000">PUSTELNICZY.pl</font></a></br></br> <b>Archiwum intencji</b></br> <a href="sierpien2018.html" style="text-decoration: none"><font color="#000000">SierpieD 2018</font></a></br> </br> <b>Modlitewnik</b></br> <a href="modlitwy.html" style="text-decoration: none"><font color="#000000">Modlitwy do [w. Rity</font></a></br> <a href="litania.html" style="text-decoration: none"><font color="#000000">Litania</font></a></br> <a href="triduum.html" style="text-decoration: none"><font color="#000000">Triduum</font></a></br> <a href="nowenna1.html" style="text-decoration: none"><font color="#000000">Nowenna 1</font></a></br> <a href="nowenna2.html" style="text-decoration: none"><font color="#000000">Nowenna 2</font></a></br> <a href="nowenna3.html" style="text-decoration: none"><font color="#000000">Nowenna 3</font></a></br> <a href="koronka.html" style="text-decoration: none"><font color="#000000">Koronka</font></a></br> </br> <b>Polecana ksi|ka</b></br></br> <a target=_blank href="http://www.motyleksiazkowe.pl/religie/33383-notatnik-pustelniczy-9788361888017.html" style="text-decoration: none"><img src="http://eremitki.pl/notatnik-pustelniczy-okladka-sm.jpg" width="210" style="border:solid 1px #000000"></a></br></br> <font size="3" face="verdana">Jedna z notek jest po[wicona [w. Ricie i Ksidze Intencji</br> </font></br> </td> <td width="50">&nbsp;</td> <td width="900"><font size="3" face="verdana"><b>Drodzy Czciciele [w. Rity z Cascia!</br> </b></font></br> </br> <font size="3" face="verdana"> Ksig intencji redaguje s. Bruna od Maryi z Pustelni Matki Bo|ej Jasnogrskiej w Czstochowie (<a href="http://www.pustelniczy.pl" target="_blank"><font color="#000000">PUSTELNICZY.pl</font></a>). </br></br> <b>Od 13 do 21 dnia ka|dego miesica</b> w pustelni jest odprawiana nowenna do [w. Rity z Cascia w intencjach nadsyBanych przez Jej Czcicieli. </br></br> <b>22 dnia ka|dego miesica</b> intencje s zawierzane Bogu we Mszy [witej o [w. Ricie. 22 dzieD miesica upamitnia dzieD jej "narodzin dla nieba" (odeszBa do Pana 22 maja 1457 roku). </br></br></br> <b>Intencje:</b></br> Intencje mo|na przesyBa na adres: <a href="mailto:intencje@swietarita.pl" target="_blank">intencje@swietarita.pl</a>. Potwierdzenie przyjcia intencji jest przesyBane emailem.</br> Intencje z danego miesica s publikowane i dostpne na stronie www w dziale "Archiwum intencji". S wpisywane do Ksigi Intencji na bie|co, a na stronie www s publikowane co kilka dni. </br> </br> Prosz nie umieszcza intencji w zaBcznikach, ale wpisywa w tre[ e-maila.</br> Nazwiska osb |yjcych powinny by zastpione inicjaBami lub pominite (ze wzgldu na ochron prywatno[ci).</br> </br> Adresy email s automatycznie dodawane do listy mailingowej. Pro[b o usunicie mo|na przysBa w ka|dej chwili. Raz w miesicu jest wysyBany mailing przypominajcy o zbli|ajcym si rozpoczciu nowenny i mo|liwo[ci doBczenia do niej swoich intencji. S w nim rwnie| informacje o tym, ktra z wersji nowenn do [w. Rity zostanie wykorzystana w danym miesicu, aby mo|na si byBo duchowo wBczy w modlitw.</br> </br> Intencje mo|na rwnie| przesBa zwykB poczt na adres: </br> Pustelnia Matki Bo|ej Jasnogrskiej </br> ul. Mirowska 322 </br> 42-202 Czstochowa </br></br> UWAGA! W Pustelni nie ma kaplicy publicznej dostpnej dla wiernych. </br></br></br> <b>Darowizny:</b></br> WpBat mo|na dokonywa na konto:</br> </br> Fundacja Biskupa Hugona </br> Bank Pocztowy S.A. 17 1320 1104 3006 5417 2000 0001 </br> tytuBem: Zwita Rita </br></br> SWIFT (BIC): POCZPLP4</br> IBAN: PL 17 1320 1104 3006 5417 2000 0001</br> BLZ: 1320 1104 30</br></br> Mo|na tak|e dokona wpBaty przez Paypal:</br></br> <center><form action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post"><input name="cmd" type="hidden" value="_s-xclick" /><input name="hosted_button_id" type="hidden" value="YHZ5E3LANDYTJ" /><input alt="PayPal &mdash; PBa wygodnie i bezpiecznie" name="submit" src="https://www.paypal.com/pl_PL/PL/i/btn/btn_donateCC_LG.gif" type="image" /><img src="https://www.paypal.com/pl_PL/i/scr/pixel.gif" alt="" width="1" height="1" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" border="0" /></form></center> Fundusze te s przeznaczane na promocj kultu [w. Rity (w tym prowadzenie niniejszej strony) oraz remont Pustelni.</font> </td></tr></table></center> </br></br></br> <center><table width="1200"> <tr><td><font size="2" face="verdana"><center>&copy; Copyright by Fundacja Biskupa Hugona</center></font> </td></tr></table></center> </br></br></br> </body>